Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14699605

Tin hoạt động Tin hoạt động

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề 06 bài lý luận chính trị năm 2018

        Nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, ngày 07/4/2018, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị cho 73 đoàn viên của đơn vị.

        Đồng chí Châu Minh Hòa, Phó Trưởng khoa Đoàn – Hội Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã truyền đạt cho đoàn viên các nội dung như: Những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta; về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Qua đó giúp đoàn viên thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hoạt động phong trào đoàn thể tại đơn vị.

Đồng chí Châu Minh Hòa, Phó Trưởng khoa Đoàn – Hội Trường Đoàn Lý Tự Trọng báo cáo chuyên đề 6 bài lý luận chính trị năm 2018 cho đoàn viên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn