Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14700152

Tin hoạt động Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

       Ngày 04/01/2019, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

       Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt, đảng viên, quần chúng ưu tú của Công ty đã được thầy Thạch Kim Hiếu, Giảng viên Khoa xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, quán triệt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và nội dung chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII và nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 giúp cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng ưu tú của Công ty  nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi các nội dung hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng  kế hoạch hành động cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, phù hợp đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Công ty và đơn vị.

Thầy Thạch Kim Hiếu, Giảng viên Khoa xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn