Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14711609

Tin hoạt động Tin hoạt động

Hội nghị kiểm điểm tập thể, lãnh đạo Công ty năm 2018

Hội nghị kiểm điểm tập thể, lãnh đạo Công ty năm 2018

        Ngày 18/1/2019, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Công ty năm 2018 do đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì Hội nghị. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP và các đồng chí lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Công ty.

      Năm 2018, Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đã làm tốt công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và Đảng ủy, Ban chỉ huy Lực lượng TNXP; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty; tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; sâu sát cơ sở, năm chắc tình hình, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại nhằm lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người lao động. Qua đó, đã lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội được giao. Kết quả hoạt động trong năm 2018: doanh thu ước thực hiện 421,996 tỷ đồng, đạt 106% so với chỉ tiêu Nghị quyết; Lợi nhuận ước thực hiện 14,753 tỷ đồng, đạt 122% so với chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập của cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty tăng 7% so với năm 2017; tình hình chính trị nội bộ và trật tự an toàn đơn vị được giữ vững; tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Ủy ban nhân dân Thành phố và Lực lượng TNXP giao.

       Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Năm 2018, tại đơn vị chưa phát hiện các trường hợp sai phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ Công ty, không có tổ chức đảng và đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không có khiếu kiện đông người. Tại hội nghị các đồng chí tham dự đã tham gia góp ý, thảo luận cho tập thể, lãnh đạo Công ty năm 2018.

       Cùng ngày, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị lấy tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Công ty. Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã phổ biến mục đích, yêu cầu của Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Công ty, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các thành viên tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm, Bí thư Đảng ủy Công ty thông qua Báo cáo kiểm điểm kiểm tập thể Đảng ủy Công ty năm 2018

Đồng chí Trịnh Phương Thái, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn