Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14637625

Công khai thông tin doanh nghiệp Công khai thông tin doanh nghiệp

Thông tin tìm kiếm
Đi đến trang (1/2)pp12pp
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
15/07/2016
BangCanDoiKeToan
2
31/12/2014
Báo cáo của Ban Giám đốc
3
31/12/2014
Báo cáo kiểm toán độc lập
4
31/12/2014
Bảng cân đồi kế toán
5
31/12/2014
Báo cáo kết quả kinh doanh
6
31/12/2014
Báo cáo lưu chuyển tiển tệ
7
31/12/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính
8
31/07/2015
Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2015
9
18/06/2015
Báo cáo công khai tài chính năm 2014
10
30/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015
11
20/07/2016
Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2016
12
21/12/2016
Chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015
13
31/03/2017
Báo cáo chế độ tiền lượng tiền thưởng năm 2016
14
30/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016
15
08/12/2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của Công ty
16
30/06/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
17
01/04/2018
Báo cáo tài chính 2017
18
12/01/2018
Bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên công ty
19
20/03/2018
Nghị quyết Hội đồng thành viên về thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2017
20
13/02/2018
Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Thông tin chi tiết

Thi công xây dựng Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn