Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 12330649

Công khai thông tin doanh nghiệp Công khai thông tin doanh nghiệp

Thông tin tìm kiếm
STT
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
1
15/07/2016
BangCanDoiKeToan
2
31/12/2014
Báo cáo của Ban Giám đốc
3
31/12/2014
Báo cáo kiểm toán độc lập
4
31/12/2014
Bảng cân đồi kế toán
5
31/12/2014
Báo cáo kết quả kinh doanh
6
31/12/2014
Báo cáo lưu chuyển tiển tệ
7
31/12/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính
8
31/07/2015
Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2015
9
18/06/2015
Báo cáo công khai tài chính năm 2014
10
30/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015
11
20/07/2016
Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2016
12
21/12/2016
Chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015
13
31/03/2017
Báo cáo chế độ tiền lượng tiền thưởng năm 2016
14
30/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016
15
08/12/2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của Công ty
16
30/06/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Thông tin chi tiết

Thi công xây dựng Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn